My Melody silk pouch

SGD 42.00

My Melody silk pouch from Japan